Jill

Lærlingens rettigheter og plikter

Lærekontrakt
Lærekontrakten er inngått mellom lærling og HSO. Lærekontrakten er et juridisk bindende dokument og må være godkjent av fylkeskommunen for å være gyldig. Kontrakten blir signert digitalt.

 

Læretiden
er normalt delt i en opplæringsdel og en verdiskapingsdel. I verdiskapingsdelen skal lærlingen praktisere det han/hun har lært. Opplæringstiden og verdiskapingstiden går hånd i hånd, slik at opplæringen kan gå over 2 ½ år.

 

Ansettelse
Lærlingen er normalt ansatt i samme bedrift hele læretiden. I tillegg til lærekontrakten skal lærlingen og ha en arbeidsavtale i den bedriften han/hun er lærling i. Ved læretid slutt opphører ordinært ansettelsesforhold. Dersom lærlingen skal fortsette i bedriften må han/hun få ny arbeidsavtale som fagarbeider.

 

Vg3
Lærlingen har plikt til å ta eksamen i vg3. Gjennomføre nettbasert kurs – Eskolen.

 

Strykfag
Dersom en lærling har stryk i fag før han/hun starter læretiden, er det denne si plikt å melde seg opp til ny eksamen og sørge for å ha godkjent vitnemål før fagprøven.

 

Utveksling
Dersom opplæringskontoret mener at det er nødvendig, ut fra faglig kriterier, kan vi omplassere læringen til en annen bedrift. Dette for at lærlingen skal få opplæring i hele læreplanen. Varigheten av en slik omplassering kan variere i tid.

 

Heving av lærekontrakt
En lærling har ingen oppsigelsesrett, og dermed ingen oppsigelsestid. Dersom en ønsker å slutte som lærling, må lærlingen søke om å få hevet lærekontrakten. Lærekontrakten kan heves av fylkeskommunen. Dersom opplæringskontoret/bedriften og lærlingen er enig om å heve kontrakten, må vi lage en enighetsprotokoll og sende til fylket for godkjenning. Skulle du av en eller annen grunn ønske å slutte, ber vi om at du tar kontakt med HSO så rask som mulig.

 

Lønn
Bedriften har lønns- og personalansvar for deg. Du får lønn i heile læretida. Du får lønn ihht tariffavtale. Lærlinger omfattes elles av de samme tariffavtalereglene som gjeld for øvrige tilsette i bedriften.

 

Fravær
Ved sykdom eller annet fravær skal du melde fra til nærmeste overordna samme dag. Du skal ikke sende SMS eller melding med noen andre. Dersom du er i stand til det skal du ringe selv, eller få noen andre til å ringe. Dersom du har vesentlig fravær i læretida (over 1 mnd til sammen) kan fylkeskommunen samtykke i at læretida blir forlenga tilsvarende.

 

Militærtjeneste
Ved å ta kontakt med vernepliktsverket vil du få utsetting av militærtjenesten til etter læretidsperioden. Du må då sende inn en søknad vedlagt kopi av lærekontrakten. HSO ber alle som blir innkalt til førstegongstjeneste i læretiden om å søke utsetting. De som ønsker å få permisjon til å avtjene militærtjeneste må få en slik permisjon godkjent av bedriften og HSO.

 

Rus
Vi ber alle lærlinger om å gjøre seg kjent med hvilke regler bedriften har vedrørende omgang til alkohol og narkotika. Vi ber alle om å strengt holde disse reglene. Brudd på slike regler vil som regel føre til oppsigelse/heving av lærekontrakten.